Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete pracovnom, obchodnom ako aj vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete jasným, zrozumiteľným a dobrovoľným spôsobom. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované našou spoločnosťou, pri využívaní Vašich osobných údajov, ako aj siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácii. Naša spoločnosť je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Naša spoločnosť spracúva podľa interného pokynu len tie osobné údaje, na ktoré dotknutá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan. čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. § 13 ods. 1. písm. a) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov..., alebo ktoré sú potrebné na vyplnenie konkrétneho dokumentu, požadovaného sociálnou a zdravotnou poisťovňou a daňovým úradom. Spoločnosť spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t. j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailový a telefonický kontakt a rodné číslo pre spracovanie nahlásenia dotknutej osoby do sociálnej a zdravotnej poisťovne bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby registrácie podľa platnej slovenskej legislatívy. Naša spoločnosť údaje dotknutých osôb neposkytuje žiadnym spoločnostiam na marketingové účely.

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, aby v prípade potreby úpravy niektorých dokumentov bola medzi nami priama, efektívna a hlavne rýchla komunikácia. Ubezpečujeme Vás, že naša spoločnosť vykonala vnútornú analýzu spracovávaných údajov a prijala všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

  1. Naša spoločnosť prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.
  2. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti.
  3. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov stanovené v zákone NR SR č. 18/2018 Z. z. čestným vyhlásením potvrdili mlčanlivosť o týchto údajoch.
  4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získavame a spracovávame.
  5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli našej spoločnosti.
  6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
  7. Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas alebo tento súhlas odvoláte.
  8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete osobne alebo prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na platnú legislatívu SR. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.
  9. Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
  10. Ak by ste mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese dau@dau.sk, radi Vám odpovieme.

V Pezinku, 25.5.2018