Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Preskočiť zoznam
 • kontrola formálnej správnosti dokladov
 • prvotné spracovanie a zoradenie dokladov
 • zaúčtovanie do peňažného denníka
 • evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov

Podvojné účtovníctvo

Preskočiť zoznam
 • kontrola formálnej správnosti dokladov
 • prvotné spracovanie a zatriedenie dokladov
 • predkontácie dokladov
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
 • spracovanie súhrnného výkazu k DPH
 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia dlhodobého majetku a odpisov
 • spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb
 • spracovanie ročnej závierky – výkazu ziskov a strát, súvahy, cash flow, poznámky

Ďalšie informácie o ceny za vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva získate, ak nás kontaktujete.

Presvedčili sme Vás? Ručíme v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva.

Kontaktujte nás